به نظر می رسد مدل جدید PS5 بسیار داغ تر از نسخه اصلی است

دلیل آن سیستم خنک کننده کوچکتر برای کاهش وزن دستگاه است!